Czynność postępowania egzekucyjnego

W postępowaniu egzekucyjnym podejmuje się oprócz czynności egzekucyjnych również inne czynności. Określa się je mianem czynności postępowania egzekucyjnego.

Są nimi zarówno czynności organów egzekucyjnych, które z różnych powodów nie mogą być uznane za czynności egzekucyjne, jak i czynności, które podejmują uczestnicy postępowania egzekucyjnego.

Nie wszystkie czynności, które podejmuje organ egzekucyjny, są czynnościami egzekucyjnymi. Nie są nimi te spośród nich, które nie zmierzają bezpośrednio do osiągnięcia celu egzekucji, tj. przymusowego zaspokojenia wierzyciela, pomimo że podejmowane są w toku egzekucji. Poza tym nie są nimi czynności organu egzekucyjnego, które podejmuje on wprawdzie w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym, ale poza egzekucją.

Czynności postępowania egzekucyjnego, podejmowane przez organ egzekucyjny, można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich zalicza się czynności podejmowane w toczącej się egzekucji, a do drugiej grupy czynności, które organ ten podejmuje poza nią.

Można też przeprowadzić inny podział i wyróżnić czynności sądu i czynności komornika.

Poza egzekucją organy egzekucyjne podejmują następujące, przykładowe, czynności postępowania egzekucyjnego:

 • wezwanie wierzyciela do uzupełnienia braków formalnych wniosku o wszczęcie egzekucji,
 • zarządzenie zwrotu wniosku,
 • przekazanie sprawy według właściwości innemu organowi uprawnionemu do jej prowadzenia na podstawie przepisów kpc.

W egzekucji zaś przykładowymi czynnościami postępowania egzekucyjnego są następujące czynności organu egzekucyjnego:

 • żądanie złożenia wyjaśnień (art. 761 i 801 kpc),
 • przywołanie przez komornika świadków czynności egzekucyjnej (art. 812 kpc),
 • wydanie pokwitowania przez komornika (art. 815 kpc),
 • zawieszenie i umorzenie postępowania (art. 818-828 kpc).

Czynnościami postępowania egzekucyjnego są też czynności, które podejmują uczestnicy postępowania. Ich czynności są niezbędnym elementem tego postępowania i powodują, że to postępowanie się rozpoczyna, rozwija się i kończy.

Często warunkują prawidłowy jego przebieg, a niekiedy bez ich podjęcia dalsze postępowanie nie może się toczyć.

Można wśród nich wymienić przykładowo takie czynności, jak:

 • złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji,
 • uzupełnienie braków formalnych wniosku,
 • złożenie wyjaśnień (art. 761 i 801 kpc),
 • złożenie wniosku o zawieszenie i umorzenie postępowania,
 • złożenie wniosku o przeprowadzenie opisu i oszacowania nieruchomości (art. 942 kpc),
 • podniesienie przez strony zarzutów odnośnie oszacowania ruchomości (art. 853 § 2 kpc).

Czynnościami postępowania egzekucyjnego są też czynności, które podejmują komornik i sąd wówczas, gdy nie występują w roli organu egzekucyjnego.

Do tej grupy czynności można zaliczyć:

 • wydanie komornikowi przez sąd zarządzeń w trybie art. 759 § 2 kpc,
 • nałożenie przez sąd grzywny na biegłego (art. 813 § 2 kpc),
 • odjęcie dłużnikowi zarządu zajętej nieruchomości i powierzenie go innej osobie (art. 931 § 2 kpc),
 • wykonanie przez komornika polecenia sądu w zakresie wykonania kary aresztu (art. 1057 § 1 kpc).

Artykuł pochodzi Encyklopedii egzekucji sądowej, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2002

Autor: 
Roman Kowalkowski
Źródło: 
http://www.wydawnictwo.currenda.pl/